Sandra Grep, GSG Amsterdam Zuidoost nummer 1

Ik ben Sandra Grep en trotse moeder van een zoon van 25 jaar. Ik woon al ruim 30 jaar in Nederland waarvan 25 jaar met veel plezier in Amsterdam Zuidoost. Momenteel volg ik een opleiding als verpleegkundige, een mooi beroep waar ieder mens op de een of ander manier mee te maken krijgt. Ik ben nu goed gezond om voor een ander te zorgen maar ik ben mij er ook bewust van dat dit ook andersom kan zijn. Vandaar dat ik op deze manier  mijn zaadje plant door  mijn medemens van dienst te kunnen zijn. Bovendien is elk hand aan het bed een zeer waardevolle aanvulling gezien het tekort aan zorgpersoneel in dit land. Ik was eerder actief in het Sociaal Domein als maatschappelijk werker, en als Master Social Worker heb ik aan diverse projecten gewerkt. Eén daarvan was een project in het kader van de Decade for People of African Descent.

Sandra Grep, GSG Amsterdam Zuidoost nummer 1 

Wat is voor jou de reden om de politiek in te gaan?

Ik heb ervoor gekozen om de politiek in te gaan omdat ik principieel van mening ben dat je alleen kan meedenken en meebeslissen op de plekken waar het gebeurt. Ik hou niet van de buitenste ring maar ik behoor graag tot de kern. De politiek is voor mij een omgeving waar ik mijn idealen kan nastreven. Ik ben geen utopist maar wel een optimist die steevast gelooft in oplossingen. Ik ben de lokale politiek in gegaan om een stem te zijn voor de bewoners van het stadsdeel/ de kiezers. Ik agendeer de urgencies om doelen te kunnen behalen. Iemand moet het doen! Daarnaast ben ik van mening dat er meer politieke partijen zijn die door mensen van kleur zijn opgericht om de kloof in voornamelijk de Tweede Kamer te dichten. Ik wil de stem van de bewoners rechtstreeks laten horen en dit helpen vertalen in beleid. Het mooie is dat bewoners zich herkennen in het beleid dat bij hun past en daar wil ik een bijdrage aan leveren.

Wat zijn de speerpunten van GSG de komende 4 jaar?

Zuidoost naar een hoger plan tillen, door betrokkenheid en participatie van de burgers te stimuleren en bevorderen. Bewoners moeten zelf kunnen organiseren en waar mogelijk kunnen co-creëren met de gemeente. Bewoners kunnen hun belangen zelf kenbaar maken en zijn in staat oplossingen aan te dragen. De gemeente moet meer gaan luisteren naar de bewoners in plaats van hen eigen ideeën op te leggen. Senioren moeten langer thuis blijven wonen met alle gevolgen van dien. Het is dus zaak dat er goed gekeken wordt naar de faciliteiten zodat de woonomgeving van de senioren veilig en comfortabel is. Daarnaast moet er altijd aandacht zijn voor de mensen die eenzaam zijn.
Ik sta voor:
Gelijkwaardigheid—In het onderwijs verdienen onze kinderen nu écht gelijke kansen waar ze recht op hebben.
Daadkracht— Doen wat je zegt en zeggen wat je doet in mijn beleid en in het belang van de bewoner!
Inclusiviteit—- Iedereen mag zichzelf zijn en hoort erbij! Wij sluiten niemand uit, ook in ons beleid moet hier aandacht voor zijn. De diversiteit van Zuidoost is onze grootste kracht. Dat kunnen we benutten door er oprecht aandacht aan te besteden.
Respect—–Respect voor de natuur, het milieu, alle genders, huidskleuren, culturen en seksuele orientaties.

Mijn standpunten:
– Omgangsvormen: geen geweld! Maar saamhorigheid onder onze jongeren!
– Huisvesting: jongvolwassenen uit Zuidoost hebben recht op een betaalbare woning (ook MBO-studenten hebben recht op een studentenwoning).
– Onderwijs en arbeidsmarkt:  kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
-Spookjongeren: De kostendelersnorm moet van tafel!
– Democratisering: Meer betrokkenheid en zeggenschap van bewoners bij het

Masterplan Zuidoost
– Inclusiviteit en diversiteit: Iedereen doet mee! Wij respecteren elkaar en mogen zijn wie wij zijn!
– Duurzaamheid: De basisscholen betrekken in de bewustwording van dit thema in het onderwijs.

Zuidoost staat voor een aantal grote uitdagingen onder andere de veiligheid, uit onderzoek van At5 is gebleken dat meer dan 70% van de inwoners van stadsdeel Zuidoost voor preventief fouilleren is. Hoe kijkt GSG naar preventief fouilleren?

Preventief fouilleren mag volgens GSG als middel worden ingezet om illegaal wapenbezit in het kader van veiligheid van de burger terug te dringen. GSG vindt het belangrijk dat bij preventief fouilleren; etniciteit, huidskleur, nationaliteit of ieder ander uitsluitingsmechanisme geen rol mogen hebben in de doelmatigheid van dit middel.

Ander probleem van Zuidoost is zwerfafval. Heeft de GSG een oplossing voor dit probleem?

Er zijn vaak meerdere ideeën hierover. GSG is van mening dat het meeste zwerfafval voortkomt uit een persoonlijke keus van degene die het dumpt of achterlaat, of van afval dat niet goed wordt aangeboden en door de wind in de omgeving wordt verspreid.

Voorlichting vanaf de basisschool kan ervoor zorgdragen at kinderen al van jongs af aan bewust worden gemaakt over het milieu en zich dan verantwoordelijker gaan voelen voor een schone en leefbare omgeving.

Naast de problemen hebben we ook een aantal uitdagingen, hoe kijkt de GSG naar de mogelijke komst van een windmolenpark in Amsterdam Zuidoost?

GSG vindt dat het plaatsen van windmolens  in Amsterdam Zuidoost in goed overleg met de bewoners moet plaatsvinden. GSG prefereert een participatietraject waar bewoners zich gehoord en gekend voelen. GSG vindt dat het ‘thema duurzaamheid’ ook een thema moet zijn in het basisonderwijs, zodat er meer bewustwording wordt gekweekt over de verschillende duurzame energiebronnen in onze samenleving.

En het Erotisch Centrum?

GSG staat negatief over een erotisch centrum in het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, maar is niet tegen sexwerkers. Het stadsdeel zuidoost heeft veel meer aan educatieve en talentstimulerende instituten om  voornamelijk de problemen rondom de kwetsbare jeugd aan te pakken. GSG is van mening dat het Erotisch Centrum niet van goede toegevoegde waarde is voor de gemeenschap, het roept alleen maar angst en onrust op binnen de gemeenschap. Daarnaast is het een feit dat een overgrote meerderheid van de bewoners van Amsterdam Zuidoost tegen de komst van een Erotisch Centrum is. Daar moet naar gehandeld worden!

Als ZUIDOOST Meer zijn we partner van een krant in Amsterdam Zuid. Elke maand vertelt het bestuur waar zij zoal mee bezig zijn om de afstand tussen de politiek en de bewoners te verkleinen. Is het geen idee op dit, zeker gezien de problematiek ook in Zuidoost te doen?

GSG vindt  het van essentieel belang dat de gemeenschap geïnformeerd blijft over relevante maatschappelijke en politieke onderwerpen die hen direct (kunnen), raken. De verschillende media kanalen, dus ook de krant, zijn dus erg belangrijk.

Waar kunnen we je vinden op het stembiljet?

Groep Sandra Grep GSG doet alleen mee aan de stadsdeel verkiezingen in Amsterdam Zuidoost.
lle bewoners uit Amsterdam Zuidoost kunnen hun stem uitbrengen op “Groep Sandra Grep GSG Lijst 27.

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK