Gebruikersvoorwaarden

Bijdragen van de gebruiker

Indien u een bijdrage levert met het kenbare oogmerk tot publicatie op ZUIDOOST&Meer behoudt u het auteursrecht, maar verleent u door inzending onbeperkt toestemming aan de uitgever deze bijdrage te publiceren in alle uitgaven, in print of elektronisch, van ZUIDOOST&Meer en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. Dit geldt onder andere voor tekst, afbeeldingen en foto’s. Wanneer u een bijdrage levert aan de site bijvoorbeeld om te reageren op de internetsite, dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen, teksten en/of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk te maken of toegankelijk te laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal. Daaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid en materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Indien van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken, zullen uw persoonlijke gegevens ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten.
De uitgever is te allen tijde gerechtigd bijdragen aan discussies te verwijderen. U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.
De uitgever behoudt zich bij het plaatsen van uw bijdrage het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn – om in uw bijdrage wijzigingen aan te brengen, die hij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of ander oogpunt dienstig of gewenst oordeelt. Voorts is de uitgever gerechtigd om zonder opgave van reden uw bijdrage te verwijderen. Het is u niet toegestaan om in uw tekst en/of afbeelding een advertentie (iedere (openbare) aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden, nader aan te duiden met producten, of het vragen van diensten) op te nemen.

Auteursrecht

Vindt u een artikel van onze site de moeite waard, dan mag u onder voorwaarden op uw site de eerste vijfentwintig woorden hiervan overnemen, mits daaronder een hyperlink staat die ook daadwerkelijk actief is en doorverwijst naar het volledige artikel op www.zuidoostenmeer.nl. Als u wilt, kunt u ook een email sturen aan info@zuidoostenmeer.nl, dan krijgt u deze link toegestuurd.

Kopie

Wilt u liever een geheel artikel, foto, van onze site kopiëren naar uw eigen site? Stuur dan een mail aan info@zuidoostenmeer.nl en vermeld waartoe u onze productie wilt hergebruiken en hoeveel mensen daar inzage in krijgen. Wij zullen u dan een rekening sturen, voor een nader te bepalen bedrag.

De precieze voorwaarden vindt u hier:

Auteursrechtvoorbehoud ©ZUIDOOST&Meer. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij ZUIDOOST&Meer, c.q. de desbetreffende makers. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u in beginsel vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en hergebruik conform de hieronder genoemde voorwaarden.

Aanvaarding gebruiksvoorwaarden

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de uitgever en iedere gebruiker van deze site. U accepteert deze gebruiksvoorwaarden wanneer u gebruik maakt van deze site.

Hergebruik

Voor hergebruik kunt u contact opnemen met info@zuidoostenmeer.nl. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddelde) aantal bezoekers.
De hyperlink moet zo zijn aangebracht, dat het voor de internetgebruiker duidelijk is dat hij uw site verlaat en naar de site van de uitgever gaat en dat bij elke hyperlink de bronvermelding blijkt.

Citeren

Op uw site mag u van elk artikel waarnaar u, met inachtneming van deze voorwaarden, een hyperlink aanbrengt een kort citaat opnemen uit het desbetreffende artikel. Onder ‘kort’ wordt begrepen: een tekst (inclusief kop) van maximaal vijftig woorden; een bijbehorende foto.

Disclaimer

De uitgever besteedt veel aandacht aan de informatie van ZUIDOOST&Meer, welke gedeeltelijk van derden wordt verkregen, op de internetsite. De uitgever kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

Woord- en beeldmerken

Op deze site zijn verschillende namen, logo’s en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van ZUIDOOST&Meer, als merken van derden die de uitgever op grond van een overeenkomst met de rechthebbende mag gebruiken. Voor gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de rechthebbende tot die merken.

Handhaving

Indien op enig moment mocht blijken dat u in weerwil tot het voorgaande toch op andere wijze gebruik heeft gemaakt van onder het auteursrecht of databankenrecht vallende informatie, dient u alle schade die daaruit voortvloeit aan de uitgever te voldoen. Deze schade wordt geacht ten minste gelijk te zijn aan de vergoeding die de uitgever bedingt van partijen met wie zij een licentieovereenkomst sluit, over de periode van het onrechtmatige gebruik.

Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK