Bewoners Zuidoost veroveren meer zeggenschap in het Masterplan Zuidoost

In het juninummer van Zuidoost&Meer werd het vertrek van de programmadirecteur van het Masterplan Zuidoost, Saundra Williams, aangekondigd. Ze schreef onder meer: ‘Er is meer nodig om de beoogde systeemtransitie in beweging te krijgen en om toe te werken naar een nieuwe werkpraktijk waarbij de systemische werkwijze ruimte maakt voor de inbreng en het eigenaarschap van de leefwereld.’

Anders gezegd: een verandering naar een wereld waarin bewoners (de community) meer te vertellen hebben dan nu het geval is over hun leven: hun leefwereld. Politici, ambtenaren, het stadsdeel, de stad, protocollen en regels bepalen het leven van mensen (in ZO), dat is de systeemwereld. Die twee werelden sluiten niet goed op elkaar aan.

Door Liesbeth Vermeulen

Het vertrek van Saundra Williams sloeg in als een bom. Wat is er sindsdien gebeurd? We praten erover met Stephany Biezen, een van de leden van de initiatiefgroep van bewoners die zich met het vervolg bezighoudt.

Hoe ben jij betrokken geraakt?

‘Ik ben bewoner van Zuidoost en actief vanuit Going Social, mijn projectbureau gericht op talentontwikkeling en participatie van verschillende doelgroepen. Als mede-initiatiefnemer van Jeugdlab was ik al verbonden aan het Masterplan. Met een aantal bewoners hebben we in juni naar aanleiding van het vertrek van de programmadirecteur de koppen bij elkaar gestoken en een brandbrief aan de gemeente gestuurd over de ontstane situatie. In die brief werd meteen een groter aandeel van bewoners opgeëist in het Masterplan, plus een evaluatie van de organisatie en hoe het zover kon komen.’

Hoe kan de inbreng van de bewoners groter worden?

‘Bewoners zijn vanaf het begin van het Masterplan onvoldoende betrokken’, zegt Stephany. ‘Bovendien zijn de doelstellingen van het plan te vaag. Wij willen graag dat de doelen veel concreter worden en de voortgang transparanter. Naar aanleiding van de brandbrief is op 11 juli een communitybijeenkomst georganiseerd om met de Alliantiepartners van het Masterplan te praten over de disconnectie tussen de systeemwereld en de leefwereld van bewoners. Vanuit de Alliantie van het Masterplan waren o.a. aanwezig de burgemeester, wethouder, stadsdeelvoorzitter, Johan Cruyff ArenA, de politie, Rochdale, Randstad, Social Pact en de Stadsdeelcommissie. De burgemeester erkende dat er veel is misgegaan in de aansturing vanuit de gemeente. Zij bood ons als ‘community’ de ruimte om zelf met een plan voor hervorming van Masterplan Zuidoost te komen. Dat is een belangrijke stap naar verandering en mede-eigenaarschap van bewoners.’

De communitybijeenkomst op 11 jull werd druk bezocht oa. de burgemeester, wethouder en stadsdeelvoorzitter waren aanwezig

Hoe gaat het nu verder?

‘Er is op 11 juli door de burgemeester en wethouder een zogenoemde drietrapsraket voorgesteld: eerst de benoeming van een tijdelijke directeur Masterplan ZO (1), die leidinggeeft aan de evaluatie van het Masterplan, de aanstelling van een commissie van wijzen, waarin bewoners betrokken worden bij de hervorming van Masterplan Zuidoost (2) en tenslotte de benoeming van een definitieve directeur die als opdracht krijgt de hervorming te realiseren(3). De initiatiefgroep van bewoners heeft op 7 augustus, in buurtcentrum NoLimit, een bijeenkomst gehouden voor geïnteresseerden. In ‘gesprekstafels’ (subgroepen van de ongeveer 60 aanwezigen) zijn diverse onderwerpen besproken, zoals de huidige governance, de ambities en de aanstelling van een commissie van wijzen.’ Governance gaat over de wijze van besturen van een organisatie en de beheersing van macht in die organisatie.

‘Met de gesprekstafels verzamelen we feedback op het huidige Masterplan en voorstellen van de community ter verbetering hiervan. Draagvlak is heel belangrijk als je namens de bewoners communiceert met de gemeente en de Alliantie van het Masterplan. Via een aanmeldformulier kunnen bewoners met een bepaalde expertise bij de initiatiefgroep aangeven dat ze willen bijdragen.’

Hoe is de communicatie met het stadsdeel en de stad?

‘Over het proces van aanstelling van de interim-programmadirecteur was enige ruis op de lijn, waarbij het leek of er toch weer op de oude manier (zonder bewoners te betrekken) geworven zou worden. We hebben hierover goede gesprekken gevoerd: nu is een evenwichtige verdeling tussen leef- en systeemwereld in de selectiecommissie afgesproken met respectievelijk een vertegenwoordiger van de bewoners, de stadsdeelcommissie, het programmateam en de stadsdeeldirecteur zelf. Ook wordt de vacature openbaar gemaakt.’

Met de gesprekstafels werd er feedback verzameld op het huidige Masterplan.

Wat doet de commissie van wijzen?

‘Wij vinden het essentieel dat er een onafhankelijke evaluatie plaatsvindt over specifieke onderdelen van het Masterplan, zoals de governance.’ ‘De commissie van wijzen buigt zich over de heroriëntatie van het Masterplan. Vanuit de gemeente was er bezwaar tegen om bewoners, die bepaalde groepen vertegenwoordigen, zitting te laten nemen in deze commissie, vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Maar wij vinden het juist belangrijk dat mensen die namens bewoners spreken een bepaalde achterban hebben. Ook willen we dat er een goede mix van bewoners komt. Wijsheid kun je op diverse manieren en niveaus hebben. Hierover gaan we op 30 augustus met gemeente en Alliantie Masterplan Zuidoost in gesprek.’

‘In september en oktober volgen nog een aantal thematische gesprekstafels in kleinere groepen om de blauwdruk voor heroriëntatie van het Masterplan ZO op te kunnen stellen.’

Jullie zijn er druk mee. Is er ook betaling voor?

‘Nee, we doen dit allemaal vrijwillig omdat we de hervorming van het Masterplan echt belangrijk vinden. Bovendien willen we voorkomen dat het idee ontstaat dat bewoners dit om het geld doen. Dat zal later wel veranderen als we verder in het proces zijn en vanuit de commissie van wijzen meer werk geleverd wordt. Het is wel zo dat, als er bijeenkomsten zijn in NoLimit, de zaal en catering betaald worden uit het budget van het programmateam van het Masterplan.’

Intussen is het nogal stil rond het team van het Masterplan ZO. De website ZoisZuidoost en social mediakanalen worden beperkt bijgehouden en het bureau was vanwege de zomervakantie de hele maand augustus gesloten. Ook is er nog geen jaarverslag over 2022 verschenen. Over de ontwikkelingen in de community wordt nauwelijks bericht. Dit in tegenstelling tot de transparantie die de initiatiefgroep betracht, waarbij brieven, verslagen en bijeenkomsten zoveel mogelijk worden gedeeld. Stephany: ‘We willen dat het delen van informatie zich als een olievlek over Zuidoost verspreidt.’

Om op de mailinglijst van de initiatiefgroep te komen, kunnen bewoners mailen naar masterplanzo.community@gmail.com

Bekijk hier de vacature voor interim-directeur: https://zoiszuidoost.nl/opdracht-programmadirecteur-a-i-masterplan-zuidoost/

Stephany is naast bewoner van Zuidoost actief vanuit Going Social, een projectbureau gericht op talentontwikkeling en participatie van verschillende doelgroepen.

 

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK