Saundra Williams: “Mijn mantra is ‘leren en doen’.”

Saundra Williams is sinds 1 maart Programmadirecteur Masterplan Zuidoost en is samen met meerdere alliantiepartijen eindverantwoordelijk voor het vertalen deze visie naar concrete acties.

“Ik zei ‘ja’ vanuit liefde voor Zuidoost.” Toen Tanja Jadnanansing haar benaderde voor de splinternieuwe functie van Programmadirecteur Masterplan, zag Saundra de enorme taak die dit met zich meebracht. Na enig wikken en wegen maakten haar ervaringen, ideeën en visie voor dit stadsdeel de doorslag. Ze kent de frustratie en onmacht van bewoners en organisaties die soms tegen de besluitvorming vanuit de lokale overheid aanlopen. “Met de opgave die het Masterplan heeft kan ik misschien een ander geluid laten horen en bijdragen aan het bij elkaar brengen van twee werelden die soms zo langs elkaar heen lopen waardoor we met elkaar slagkracht verliezen.”

Saundra werkt ruim twintig jaar in Zuidoost en was vóór haar aanstelling als programmadirecteur actief in de Kunst- en Cultuursector. Ook droeg ze bij aan een betere toekomst voor de jeugd. “Ik herken mezelf terug in de mensen, voornamelijk in jonge mensen die op zoek zijn naar zichzelf. Met name de worstelingen die je ervaart als onderdeel van een maatschappij waarin je je niet altijd welkom voelt, waarin je soms beoordeeld wordt op basis van je huidskleur, een maatschappij waarin je toch nog steeds als zwarte jongere niet altijd dezelfde kansen hebt. Ik herken dat vanuit mijn eigen jeugd en zoektocht.” Saundra had in haar tienerjaren steun willen hebben van iemand waaraan ze zich kon optrekken. Met dat inzicht werd talentontwikkeling een drijfveer en uiteindelijk een rode draad in haar loopbaan.

Bruggenbouwer
Een veld van wantrouwen. Zo beschrijft Saundra haar eerste indruk na haar start als programmadirecteur op 1 maart. De community – de bewoners en organisaties in Zuidoost – miste enkele behoeften in het Masterplan wat zorgde voor onvrede. “Ik was het voor een groot deel eens met die mening. Ik zag dat het Masterplan was opgebouwd met een structuur waarbij de Alliantie voorop werd gesteld. Nu is het niet zo dat de community het volledig voor het zeggen heeft, maar er moet wel een balans zijn. Zeker in Zuidoost waar er zoveel actieve en betrokken maatschappelijke organisaties en individuen lopen die hun stadsdeel heel goed kennen. Daar mag je niet aan voorbijgaan.”

Saundra met haar favoriete kinderboek en is gemaakt voor het leesoffensief ‘ZO=Zuidoost leest!’ Foto: Les Adu

Dit was het begin van haar zoektocht naar manieren om bruggen te bouwen. Niet alleen door te luisteren naar de community, maar ook door de lessen om te zetten in acties. Zo faciliteert ze bijvoorbeeld bijeenkomsten met initiatiefnemers uit de community die zich inzetten voor het thema Jeugd & Veiligheid. Tijdens één van die bijeenkomsten kwam het idee voor een ‘Passie Pool’ naar boven drijven. Deze Passie Pool, wordt onder anderen gedragen door een organisatie Voetballen voor Veiligheid, wil Zuidoostenaren opleiden om gesprekken aan te gaan met jongeren. “Wanneer een jongere op school wordt gesignaleerd met een wapen, is het nu zo dat de politie wordt ingeschakeld en de jongere wordt geschorst. Vanuit de Passie Pool willen we via gesprekken leren wat hen beweegt, wat hun beleving is, wat de context is waarin ze zich begeven, waar ze zich tegen beschermen met een wapen, om zo het formele traject te voorkomen. Want dat boezemt angst in.”

Doorbraken
Om de ‘leren en doen’-mantra van Saundra toe te passen zin er vijf zogeheten ‘doorbraakteams’ opgesteld die aan achtendertig doorbraken werken. Dit zijn interventies die nodig zijn in het stadsdeel, zoals meer huisvesting voor jongeren uit Zuidoost en het aanpakken van woonfraude. De ene doorbraak is urgenter dan de andere. Zo werd al snel duidelijk dat in enkele wijken klachten zijn over het gebrek aan verlichting. “Dit doet iets met het gevoel van veiligheid. We zijn hier nu in twee wijken mee aan de slag. Een andere doorbraak is dat we een convenant hebben getekend met twaalf werkgevers om te kijken wat zij kunnen betekenen voor de behoeften van bewoners. Dat kan variëren van het vormen van stageplekken tot en met het faciliteren van een ruimte waar de community activiteiten kan ontwikkelen.” Ook wordt een BBL-traject, Beroeps Begeleidende Leerweg, opgezet voor moeders die een uitkering ontvangen. Zij krijgen een ROC-schooltraject aangeboden tot Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. “Om dit te kunnen organiseren, werken we samen met een grote organisatie als Swazoom maar ook met kleine particuliere kinderdagverblijven.”

Tussen de troepen in

Samen met onder andere alliantiepartners Zuidoost City en Social Pact krijgt Saundra dit allemaal van de grond. Daar waar Zuidoost City zich richt op het nationaal en internationaal positioneren van dit stadsdeel, is de insteek van het Masterplan veel meer sociaal-maatschappelijk. Social Pact voegt daar als platform de stem van de bewoner aan toe. “We hebben ieder dus wel een eigen insteek, maar ik hoop dat dat een meerwaarde betekent, want we hebben elkaar nodig.” Ook hoopt ze dat de community zich geroepen voelt om eigenaarschap te nemen en het Masterplan als een kans ziet om de mouwen op te stropen. “Alleen krijg ik het niet voor elkaar. Als we die kracht van onderop niet beter organiseren, dan gaat het niet lukken. Die verbinding en het voor elkaar krijgen betekent niet dat wij allemaal achterover gaan leunen en gaan kijken hoe Saundra dat gaat doen. Ik verwacht ook iets van die community en de Alliantiepartners. Zie het Masterplan als een gigantisch bewonerscollectief. Dat collectief heeft geen draagvlak zonder de inzet van de bewoners.”

Saundra wil met haar leiderschapskwaliteiten een andere koers varen dan de afgelopen jaren is gedaan: verbinden in plaats van elkaar de rug toekeren. Elkaar vasthouden en samen optrekken is de basis van de nieuwe richting die Zuidoost in moet slaan. Ze wil de waarden die al aanwezig zijn in het stadsdeel, zoals trots, kracht en doorzettingsvermogen, juist inzetten voor een beter perspectief voor de jeugd en de mensen om de jeugd heen. “Ik ben een introverte leider. Een leider die graag naast de mensen staat. Ik heb een visie ik kan vertalen naar concrete acties en mensen daarin kan meenemen. Ik ben niet bang om vooruit op de troepen te lopen, toch sta ik er liever middenin en loop met de troepen mee. Maar ik kan het niet alleen. Om dit Masterplan tot een succes te maken heb ik de community en de Alliantie nodig.”

Deel dit bericht op social media
Zuidoost&Meer

GRATIS
BEKIJK